ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cast over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cast over*, -cast over-

cast over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cast over (phrv.) เต็มไปด้วย See also: ปกคลุมด้วย
cast over (phrv.) ทำให้เกิดเงาทอดลงบน Syn. cast on, throw on, throw over
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลบนก (v.) cast over a bird
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You got a stupid cast over nothing?นายไปคัดตัวมาแต่ไม่ได้อะไรเลยงั้นเหรอ
Spell's got to be cast over an open fire.เราต้องร่ายคาถาบนกองไฟ
I am willing to turn Jia San and the coin cast over to Department Six,ข้ายินดีจะมอบตัวเจี่ยซาน และแม่พิมพ์เหรียญให้กองปราบ 6
We cannot broadcast over comms.เราไม่สามารถบอกได้ทางคอมพ์

cast over ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตลบนก[v.] (talopnok) EN: snare a bird in a net ; cast over a bird FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cast over
Back to top