ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carte

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carte*, -carte-

carte ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carte (n.) รายการอาหาร See also: เมนู, รายการ, รายการสำหรับเลือก, รายการตัวเลือกบนคอมพิวเตอร์ Syn. cuisine table
carte blanche (n.) การมีอิสระที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
cartel (n.) กลุ่มบริษัทที่ตกลงราคาขายร่วมกันเพื่อไม่ให้มีการแข่งขันกัน Syn. combine, corporate trust, trust
carter (n.) คนขับเกวียน
English-Thai: HOPE Dictionary
cartel(คาร์'เทิล) n. ระบบผูกขาดทางการค้าชนิดหนึ่ง, Syn. monopoly
English-Thai: Nontri Dictionary
carter(n) ผู้ขับเกวียน,คนขับรถส่งของ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
carte blanche (Fr.)การให้อำนาจเต็ม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cartel๑. ข้อตกลงแลกเปลี่ยนเชลยศึก๒. การรวมกลุ่มเพื่อผูกขาดทางธุรกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cartelการรวมหัวหมายถึง การทำความตกลงร่วมมือกันของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มการค้า เพื่อผูกขาดหรือสามารถควบคุมการดำเนินการใดๆ ในธุรกิจสาขานั้น โดยปรกติการตกลงกันในลักษณะการรวมหัว มักเป็นไปเพื่อการควบคุมผลผลิตเพื่อที่จะยกระดับราคาและผลกำไรของกิจการ สินค้าของกลุ่มที่จะรวมกันจะต้องเป็นสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกัน และมีผู้ขายสินค้าจำนวนน้อยราย เช่น ประเทศกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรวมหัวกัน เพื่อกำหนดราคาและควบคุมปริมาณผลผลิต [ปิโตรเลี่ยม]

carte ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡特[Kǎ tè, ㄎㄚˇ ㄊㄜˋ, 卡特] Carter (person name)
方法论[fāng fǎ lùn, ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˋ, 方法论 / 方法論] methodology; Discours de la méthode by René Descartes 笛卡兒|笛卡儿, 1637
笛卡儿[Dí kǎ er, ㄉㄧˊ ㄎㄚˇ ㄦ˙, 笛卡儿 / 笛卡兒] René Descartes (1596-1650), French philosopher and author of Discours de la méthode 方法論|方法论
企业联合组织[qǐ yè lián hé zǔ zhī, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, 企业联合组织 / 企業聯合組織] syndication; Cartel organization

carte ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラカルト[, arakaruto] (n) a la carte (fre
一品料理[いっぴんりょうり, ippinryouri] (n,adj-no) service a la carte
白紙委任[はくしいにん, hakushiinin] (n,vs) carte blanche; blank check; unconditional authority
カルテル[, karuteru] (n) cartel (ger
コギトエルゴスム[, kogitoerugosumu] (exp) cogito, ergo sum (Descartes) (lat
デカルト座標[デカルトざひょう, dekaruto zahyou] (n) (See 直交座標) Cartesian coordinates; rectangular coordinates
人間学的証明[にんげんがくてきしょうめい, ningengakutekishoumei] (n) anthropological argument (one of Descartes' ontological arguments for the existence of God)
企業連合[きぎょうれんごう, kigyourengou] (n) cartel; syndicate
価格カルテル[かかくカルテル, kakaku karuteru] (n) price cartel
国際カルテル[こくさいカルテル, kokusai karuteru] (n) international cartel
強制連行[きょうせいれんこう, kyouseirenkou] (n,vs) being moved forcibly, e.g. being carted to a police station, transportation for forced labour, etc.
闇カルテル[やみカルテル, yami karuteru] (n) unauthorized cartel; unauthorised cartel
麻薬組織[まやくそしき, mayakusoshiki] (n) drug cartel; drug ring; drug syndicate

carte ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารตามสั่ง[n. exp.] (āhān tām sa) EN: food to order FR: plats à la carte [mpl]
อำนาจเต็ม[n. exp.] (amnāt tem) EN: proxy in blank ; carte blanche FR: carte blanche [f]
ใบแดง[n.] (baidaēng) EN: red card FR: carte rouge [f] ; carton rouge [m]
ใบเหลือง[n.] (baileūang) EN: yellow card FR: carte jaune [f]
ใบต่างด้าว[n. exp.] (bai tāngdāo) EN: alien identification card FR: carte d'immigration [f]
ใบทะเบียนรถ[n. exp.] (bai thabīen) EN: FR: carte grise [f]
บัตร[n.] (bat) EN: card ; ticket ; coupon ; leaf ; pass FR: carte [f] ; ticket [m] ; billet [m] ; bon [m] ; coupon [m] ; bulletin [m]
บัตรเชิญ[n. exp.] (bat choēn) EN: invitation card ; written invitation ; invitation FR: carte d'invitation [f] ; invitation écrite [f] ; invitation [f]
บัตรเดบิต[n. exp.] (bat dēbit) EN: debit card FR: carte de débit [f]
บัตรเอทีเอ็ม[n. exp.] (bat Ē-Thī-Ē) EN: banking card FR: carte de banque [f] ; carte bancaire [f]
บัตรห้องสมุด [n. exp.] (bat hǿngsam) EN: library ticket ; borrower's ticket FR: carte de lecteur [m]
บัตรเจาะรู[n. exp.] (bat jǿ rū) EN: punched card FR: carte perforée [f]
บัตรขาเข้า[n. exp.] (bat khākhao) EN: arrival card ; immigration arrival card FR: carte d'arrivée [f] ; volet arrivée de la carte d'immigration [m]
บัตรขาออก[n. exp.] (bat khā-øk) EN: departure card ; immigration departure card FR: carte de départ [f] ; volet départ de la carte d'immigration [m]
บัตรขึ้นเครื่องบิน ; บัตรขึ้นเครื่อง[n. exp.] (bat kheun k) EN: boarding card FR: carte d'embarquement [f]
บัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (bat kheun k) EN: electronic boarding pass FR: carte d'embarquement électronique [f]
บัตรเครดิต[n. exp.] (bat khrēdit) EN: credit card FR: carte de crédit [f]
บัตรกดเงินสด[n. exp.] (bat kot ngo) EN: FR: carte de paiement [f] ; carte bancaire [f]
บัตรเหลือง [n. exp.] (bat leūang) EN: temporary ID card ; temporary identification card FR: carte d'identité provisoire [f]
บัตรลงเวลาทำงาน[n. exp.] (bat long wē) EN: clocking-in card ; time card FR: carte de pointage [f]
บัตรนักศึกษา[n. exp.] (bat nakseuk) EN: student card FR: carte d'étudiant [f]
บัตรผ่านประตู[n. exp.] (bat phān pr) EN: entrance ticket ; pass ; admission ticket ; theatre ticket ; ticket FR: carte d'entrée [f] ; carte d'admission [f] ; billet d'entrée [m]
บัตรผู้ป่วย[n. exp.] (bat phūpūay) EN: patient's registration card FR: carte médicale [f]
บัตรประชาชน[n. exp.] (bat prachāc) EN: ID card ; identification card (ID) ; identity card FR: carte d'identité [f]
บัตรประจำตัว[n. exp.] (bat prajamt) EN: identity card ; i.d. card ; identification card FR: carte d'identité [f] ; pièce d'identité [f]
บัตรประจำตัวคนพิการ[n. exp.] (bat prajamt) EN: FR: carte d'invalidité [f]
บัตรประจำตัวประชาชน[n. exp.] (bat prajamt) EN: identity card ; i.d. card FR: carte d'identité [f]
บัตรประกันเครดิต[n. exp.] (bat prakan ) EN: bank card FR: carte bancaire [f]
บัตรประกันสังคม[n. exp.] (bat prakan ) EN: social security card FR: carte de sécurité sociale [f]
บัตรสมาชิก[n. exp.] (bat samāchi) EN: membership card FR: carte de membre [f] ; carte d'adhérent [m]
บัตรสินเชื่อ[n.] (batsincheūa) EN: credit card FR: carte de crédit [f]
บัตรสิทธิพิเศษ[n. exp.] (bat sitthi ) EN: FR: carte de priorité [f]
บัตรธนาคาร[n.] (batthanākhā) EN: bank card FR: carte de banque [f] ; carte bancaire [f]
บัตรทอง (30 บาท)[n. exp.] (bat thøng () EN: medical golden card FR: carte de soins médicaux [f]
บัตรโทรศัพท์[n. exp.] (bat thōrasa) EN: phone card ; phonecard FR: carte de téléphone [f]
บัตรเติมน้ำมัน[n. exp.] (bat toēm nā) EN: FR: carte carburant [f]
บัตรเติมเงิน[n. exp.] (bat toēm ng) EN: calltime refill card; prepaid card ; top-up card FR: carte prépayée [f] ; carte rechargeable [f] ; carte de recharge [f]
บัตรอวยพร[n. exp.] (bat ūayphøn) EN: greetings card FR: carte de voeux [f]
บัตรวีซ่า[n. exp.] (bat Wīsā) EN: Visa card FR: carte Visa [f] ; Visa [f]
ได้ใบแดง[v. exp.] (dāi bai daē) EN: FR: recevoir la carte rouge ; écoper de la carte rouge

carte ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kartellwesen {n}cartel system
Bundeskartellamt {n}Federal Cartel Office
Krisenkartell {n}anti-crisis cartel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carte
Back to top