ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carry off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carry off*, -carry off-

carry off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carry off (phrv.) ทำได้สำเร็จ Syn. win
carry off (phrv.) เป็นสาเหตุความตาย
carry off (phrv.) ชนะ (การแข่งขัน) See also: มีชัย, ชนะรางวัล, ได้ชัยชนะ Syn. carry away, bear away
carry off (phrv.) ประสบความสำเร็จในเรื่อง (ที่คนอื่นทำได้ยาก)
carry off (phrv.) ฆ่า See also: ทำให้ตาย, ทำให้เสียชีวิต Syn. bear away, bear off, carry away
carry off (phrv.) ปลดเปลื้อง See also: ยอมรับ
carry off (phrv.) พาออกไป (จากสถานที่) See also: นำออกไป
carry off (phrv.) ทำให้ตื่นเต้น See also: ทำให้อยากรู้, ทำให้ชื่นชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But they come over the Wall and raid, steal, carry off women.พวกมันข้ามกำแพงมาปล้นสะดม ขโมย ฉุดคร่า
And the wolves that threatened to carry off and devour the most vulnerable among them.และหมาป่าที่ขู่ว่าจะ ดำเนินการออกและกิน ความเสี่ยงมากที่สุดในหมู่พวกเขา

carry off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
奪い去る[うばいさる, ubaisaru] (v5r) to take away; to carry off
切り出す[きりだす;きりいだす, kiridasu ; kiriidasu] (v5s,vt) to quarry; to cut (timber); to cut and carry off; to begin to talk; to break the ice; to broach; to bring down
攫う;掠う[さらう, sarau] (v5u,vt) (1) (uk) (also written as 浚う) to carry off; to run away with; to kidnap; to abduct; (2) (uk) to monopolize; to make one's own

carry off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คร่า[v.] (khrā) EN: drag off ; drag away ; carry off by force ; take by force ; abduct ; bereave FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carry off
Back to top