ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carp at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carp at*, -carp at-

carp at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carp at (phrv.) ��จับผิด See also: บ่น(อย่างไร้เหตุผล)เกี่ยวกับ, หาเรื่อง Syn. cavil at
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสียดสี (v.) carp at See also: talk insinuatingly Syn. เหน็บแนม, แคะไค้
เหน็บ (v.) carp at See also: talk insinuatingly Syn. เหน็บแนม, แคะไค้, เสียดสี

carp at ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหน็บ[v.] (nep) EN: carp at ; talk insinuatingly ; satirize ; mock at FR: railler ; se gausser ; ironiser ; se moquer (de)
เหน็บแนม[v.] (nepnaēm) EN: be sarcastic ; mock at ; carp at ; satirize ; talk insinuatingly FR: être sarcastique ; se moquer (de)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carp at
Back to top