ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

car park

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *car park*, -car park-

car park ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
car park (n.) ที่จอดรถ Syn. parking area, parking lot
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่จอดรถ (n.) car park See also: parking, parking place, parking lot
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the back is an underground car park with direct access to the shops' basements.ด้านหลังชั้นใต้ดินก็จะเป็นที่จอดรถ ซึ่งตรงกับทางเข้าห้องใต้ดินของร้านค้า
We can pull in here from Glentworth Street... into the car park for dropoffs and pickups without being seen from the street.เราลงไปในตรงนี้จากถนนเกล็นเวิธ... เข้าไปในที่จอดรถได้ เพื่อลงไปข้างล่างแล้วหาทางไป โดยไม่ให้ใครเห็นจากบนถนน
When I was taking Ye Eun up from the car park yesterday,ตอนที่ผมอุ้มเยอึนออกจากที่จอดรถเมื่อคืนนี้
The car park where accidents happen is inevitable...ถ้าที่จอดรถมีอุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างนี้...
First the car park needs to be reconstructed, and then...เราควรจะต้องปรับปรุงโครงสร้างของลานจอดรถก่อน
With the car park flooded, that leaves only the loading bay storeroom and the front entrance.ทางช่องระบายน้ำทิ้งที่ลานจอดรถ ช่องรับ-ส่งสินค้าที่ห้องเก็บของ และประตูทางเข้า
The top floor of this car park provides an excellent vantage point for the exchange.ชั้นบนของลานจอดรถนี่ เป็นที่ที่ดีสำหรับการแลกเปลี่ยน
They have been here for 20 minutes they are going to the 4th floor of the car parkพวกเขาอยู่ที่นี่ 20 นาทีแล้ว พวกเขากำลังไปที่ลานจอดรถ ชั้นที่ 4
Security to car park. Security to car park.[i]หน่วยรักษาความปลอดภัย ช่วยไปดูที่ลานจอดรถด่วน[/i]
"rodrigo gets into car parked in wrong space."ร๊อดริโก้ เข้าไปนั่งในรถที่จอดผิดที่
I don't think anybody would notice... a sheriff's car parked out front.แล้วอยู่กันต่อได้นานเท่าไรละ 3เดือน เรื่องนั้นมันไม่ใช่ปัญหาของฉันนะ
Thank god I didn't show her how the car parks itself.ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันไม่ได้โชว์เธอว่ารถสามารถจอดเองได้

car park ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停车库[tíng chē kù, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ ㄎㄨˋ, 停车库 / 停車庫] car park
停车场[tíng chē chǎng, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ ㄔㄤˇ, 停车场 / 停車場] parking lot; car park

car park ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
有料駐車場[ゆうりょうちゅうしゃじょう, yuuryouchuushajou] (n) toll parking lot; toll car park
満空情報[まんくうじょうほう, mankuujouhou] (n) information on space availability in a parking lot (car park)
立体[りったい, rittai] (n,adj-no) (1) solid body; three-dimensional object; (2) (abbr) (See 立体駐車場) multi-storey car park; (P)
立体駐車場[りったいちゅうしゃじょう, rittaichuushajou] (n) multi-storey car park; parking structure; parking deck; parking garage; parkade

car park ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัตรจอดรถ[n. exp.] (bat jøt rot) EN: car park ticket ; parking slip ; parking pass ; parking check ; parking lot ticket FR: ticket de stationnement [m]
รับฝากรถ[n. exp.] (rap fāk rot) EN: car park ; parking FR:
ที่จอดรถ[n. exp.] (thī jøt rot) EN: parking place ; parking lot ; car park ; parking FR: parking [m] ; aire de stationnement [f] ; parc de stationnement [m]
ที่จอดรถส่วนบุคคล[n. exp.] (thī jøt rot) EN: private car park FR: parking privé [m]

car park ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Parkhaus {n}multi-storey car park; multi-storey; parking garage
Parkplatz {m}car park; parking lot [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า car park
Back to top