ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

capital punishment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *capital punishment*, -capital punishment-

capital punishment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
capital punishment (n.) โทษประหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
capital punishmentn. การลงโทษประหารชีวิต, Syn. execution
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
capital punishmentโทษประหารชีวิต [ดู death penalty] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capital punishmentโทษประหารชีวิต [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โทษประหารชีวิต (n.) capital punishment Syn. โทษประหาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're not shy about exercising capital punishment down in Florida.พวกเขาไม่ต้องอาย ที่จะใช้ คำตัดสินประหาร ในฟลอริด้า
And not the capital punishment one you are thinking of right now.และมันไม่ใช่เป็นการลงโทษจากรัฐ\ อย่างที่หลายคนกำลังนึกอยู่
Being tough on crime, capital punishment-- it's all part of a philosophy that I believe in.เข้มงวดกับคนผิด ตัดสินประหาร นี่คือปรัชญาทั้งหมดที่พ่อเชื่อ เข้มงวดกับคนผิด ตัดสินประหาร นี่คือปรัชญาทั้งหมดที่พ่อเชื่อ
I don't believe in capital punishment, but they should be shot.ผมไม่เชื่อบทลงโทษนะ แต่เขาถูกยิงแน่

capital punishment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手討ち[てうち, teuchi] (n) capital punishment given personally by a feudal lord after a disrespectful act
死刑制度[しけいせいど, shikeiseido] (n) capital punishment
死刑廃止[しけいはいし, shikeihaishi] (n) abolition of the death penalty; abolition of capital punishment
極刑[きょっけい, kyokkei] (n) capital punishment; extreme penalty; ultimate punishment
死刑[しけい, shikei] (n) death penalty; capital punishment; (P)

capital punishment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การลงโทษประหารชีวิต[n. exp.] (kān longthō) EN: capital punishment ; death penalty FR: peine capitale [f]
โทษประหารชีวิต[n. exp.] (thōt prahān) EN: capital punishment ; death penalty FR: peine capitale [f] ; peine de mort [f]

capital punishment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Todesstrafe {f}capital punishment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า capital punishment
Back to top