ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

call on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *call on*, -call on-

call on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
call on (phrv.) แวะเยี่ยม See also: เยี่ยมเยียน, แวะหา Syn. wait on
call on (phrv.) เลือก (ให้ทำบางสิ่ง)
call on (phrv.) ใช้ See also: เรียกใช้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระลึกชาติ (v.) recall one´s former incarnation See also: recall a previous life, recall a former existence
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They would call on their friends, swap news and gossip, organise resistance groups.มีการรวมกลุ่มเพื่อน แลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวลือ รวมตัวกันตั้งกลุ่มต่อต้าน
Deong, if you don't call on that radio, you will not only be throwing away your own life, but you'll be killing Sarkhan.{\cHFFFFFF}Deong, if you don't call on that radio, {\cHFFFFFF}you will not only be throwing away your own life, {\cHFFFFFF}but you'll be killing Sarkhan.
Then the insurance will not call on a Monday for his hoggins.โทรในวันจันทร์สำหรับกามกิจ ของเขา
I wonder who will call on me when you're not here.อยากรู้จังว่าใครจะมาหาฉัน เวลาเธอไม่อยู่ที่นี่
You all heard her call on Godท่านได้ยินเรียกร้องพระเจ้า
I have an emergency call on line five from a Mr Hamm.มีโทรศัพท์ฉุกเฉินสาย 5 จากคุณแฮมม์ค่ะ
We've dared each other to stand among the graves and call on them to come.ท้าทายอีกฝ่าย ให้ยืนท่ามกลางหลุมศพ เรียกขานให้พวกเขามาหา
You gonna make the call on them Porsches?อย่าลืมเรื่องปอร์เช่ล่ะหมวด
(MOTHER): And / shall call on Lady Lucas and Mrs Long. 0h, Jane!และแม่ก็จะไปหาเลดี้ลูคัสและคุณนายลอง โอ เจน
Do you mind if I run to call on Maria Lucas?เธอจะว่าอะไรมั้ยถ้าฉันจะไปหามาไรอา ลูคัส
Pretty intuitive call on the baby. Think so?สัญชาตญานบอกฉันว่าเด็กคนนี้เป็นอย่างนั้น
Please return my call on my voice mail:กรุณาโทรกลับผมที่วอยซ์เมล

call on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拜望[bài wàng, ㄅㄞˋ ㄨㄤˋ, 拜望] call to pay one's respect; call on
自称[zì chēng, ㄗˋ ㄔㄥ, 自称 / 自稱] call oneself; claim to be; profess
探访[tàn fǎng, ㄊㄢˋ ㄈㄤˇ, 探访 / 探訪] seek by inquiry or search; search; call on; visit

call on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
友人を訪ねる[ゆうじんをたずねる, yuujinwotazuneru] (exp,v1) to call on a friend
当てる[あてる, ateru] (v1,vt) (1) to hit; (2) to expose; (3) to apply (e.g. patch); (4) to allot; to call on someone (e.g. in class); (5) to guess (an answer); (6) to make a hit (e.g. in a lottery); (P)
拝趨[はいすう, haisuu] (n,vs) (hum) (See 参上) to visit someone; to call on
罷り越す[まかりこす, makarikosu] (v5s,vi) to visit; to call on
ワン切り[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself)
名乗る(P);名のる;名告る[なのる, nanoru] (v5r,vi) to call oneself (name, label, etc.); to give one's name (as); to impersonate or claim (to be someone); (P)
称す[しょうす, shousu] (v5s,vt) (1) (See 称する) to take the name of; to call oneself; (2) to pretend; to feign; to purport
称する[しょうする, shousuru] (vs-s,vt) (1) to take the name of; to call oneself; (2) to pretend; to feign; to purport; (P)
訪れる[おとずれる(P);おとづれる, otozureru (P); otodureru] (v1,vt) (1) to visit; to call on; (v1,vi) (2) to arrive; to come; to appear; (P)
鼎の軽重を問う[かなえのけいちょうをとう, kanaenokeichouwotou] (exp,v5u) to call one's ability into question; to weigh one's ability
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
名乗る[なのる, nanoru] Thai: อ้างชื่อ English: to call oneself (name, label, etc)

call on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หา[v.] (hā) EN: call ; visit ; see ; meet; call on ; visit ; drop in FR: visiter ; rendre visite ; voir
หาสู่[v.] (hāsū) EN: visit ; call on ; drop in FR:
ขาน[v.] (khān) EN: call on ; announce FR:
มาหา[v. exp.] (mā hā) EN: come to meet ; come and see ; call on ; drop in on ; stop by ; visit FR: venir voir qqn ; rendre visite à ; venir rencontrer
สู่[v.] (sū) EN: visit ; call on ; drop in on ; stop by ; look someone up FR: rendre visite
แวะ[v.] (wae) EN: stop ; call at ; call on ; drop in ; break the journey ; make a side trip ; make a stopover ; visit FR: s'arrêter ; faire un arrêt ; faire escale
แวะเยี่ยม[v. exp.] (wae yīem) EN: visit ; drop in/by ; call on FR: passer chez
เยือน[v.] (yeūoen) EN: visit ; pay a visit (to) ; call on ; see ; drop in ; drop by ; stop by FR: visiter ; rendre visite à
เยี่ยม[v.] (yīem) EN: visit ; pay a visit ; go to see (s.o.) ; call on FR: visiter ; rendre visite
เยียน[v.] (yīen) EN: make a visit ; pay a visit ; call on FR: rendre visite
ระลึกชาฅิ[v. exp.] (raleuk chāt) EN: recall a previous life ; recall one's former incarnation ; recall a former existence FR: se souvenir d'une vie antérieure
ทวนความจำสมัยเด็ก[xp] (thūan khwām) EN: recall one's childhood days FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า call on
Back to top