ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

call in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *call in*, -call in-

call in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
call in (phrv.) เรียกให้เข้ามาข้างใน
call in (phrv.) เชิญมาบ้าน
call in (phrv.) เรียกเก็บ (หนี้สิน) See also: เรียกคืน
call in (phrv.) เลิกใช้ (เหรียญหรือธนบัตร)
call in (phrv.) โทรเข้ามา
call in (phrv.) แวะเยี่ยม (ไม่นาน) Syn. call at, call into
call in (phrv.) เชิญมา See also: เชิญ, เรียกมา Syn. bring in, come in, get in, have in
call in (phrv.) แวะเยี่ยม (ไม่นาน) Syn. call at, call into
call in question (idm.) สงสัยเกี่ยวกับ
call into (phrv.) แวะเยี่ยม (ไม่นาน) See also: เยี่ยมเยียน, แวะ Syn. call at, call into
call into question (idm.) สงสัยเกี่ยวกับ Syn. call in question
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
call instructionคำสั่งเรียก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And when the beast fails, it's time to call in beauty.เมื่ออสูรล้มเหลว ก็ต้องพึ่งโฉมงาม
Let's call in the exorcist and have it purged.เราเรียกหมอผีมาล้างความชั่วร้าย
We can call in the morning. I promise.เราสามารถเรียกในตอนเช้า ฉันสัญญา
Next time, either call in or don't show up if you're going to be late!คราวหน้าถ้าจะมาสายก็โทรมาบอก หรือไม่ก็ไม่ต้องโผล่หน้ามาเลย!
If you do find something, call in back.หาดูให้ทั่วก็แล้วกัน พบอะไรบอกมา
If you prefer, we can call in the next.ถ้าไม่ชอบใจ ผมจะเรียกคนต่อไปให้นะครับ
I was listening to DJs this morning and they always have couples that call in and talk about their problems.ฉันฟังดีเจเมื่อเช้า... มีคู่รักที่โทรเข้าไปและ คุยถึงปัญหาของพวกเขา
You received a call in your llsan home from Moon Jung-Sookคุณได้รับโทรศัพท์ที่บ้านของคุณที่อิสซาน จาก มูนจองสุก
Special agent Gibbs, you have a teleconference call in comm.เส้นเลือดในสมองแตกอีกหรือเปล่า ดัค
All right, Give me a moment while I call in my associate, Mr, Harcourt,ก็ได้ครับ ขอเวลาแป๊ปนึง ให้ผมเรียกผู้ช่วยก่อน คุณฮาร์คอร์ท
It's not funny to call in fake phone trouble and waste my time.มันก็ไม่สนุกเหมือนกันที่คุณโทรเรียกผมมาซ่อมโทรศัพท์ที่ไม่เสียเนี่ย
How dare you to answer my call in such impudent manner?นี่เธอกล้าดียังไงรับโทรศัพท์ฉัน ด้วยท่าทางอวดดีห๊า?

call in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
召见[zhào jiàn, ㄓㄠˋ ㄐㄧㄢˋ, 召见 / 召見] call in (one's subordinates); summon (an envoy of a foreign country) to an interview
质疑[zhì yí, ㄓˋ ㄧˊ, 质疑 / 質疑] call into question; question (truth or validity)

call in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
召し入れる[めしいれる, meshiireru] (v1,vt) to call in
芸者を上げる[げいしゃをあげる, geishawoageru] (exp,v1) to call in a geisha
呼び入れる;呼入れる[よびいれる, yobiireru] (v1,vt) to call in; to invite; to bring in
呼び出し命令[よびだしめいれい, yobidashimeirei] (n) {comp} call instruction
呼び込む[よびこむ, yobikomu] (v5m) to call in; to restore a disowned son
招く[まねく, maneku] (v5k,vt) (1) to invite; to ask; (2) to beckon; to wave someone in; to gesture to; (3) to call in; to send for; to summon; (4) to bring on oneself; to cause; to incur; to lead to; to result in; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
呼び出し命令[よびだしめいれい, yobidashimeirei] call instruction

call in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตั้งข้อสงสัย[v. exp.] (tang khøson) EN: call into question FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า call in
Back to top