ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

calculate for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *calculate for*, -calculate for-

calculate for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
calculate for (phrv.) กะ See also: คาด, ประมาณ Syn. calculate on
calculate for (phrv.) คาดไว้สำหรับ See also: คำนึงถึง Syn. bargain for, reckon for

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า calculate for
Back to top