ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cable television

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cable television*, -cable television-

cable television ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cable television (n.) ระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล Syn. cable TV
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cable television; cable TV; community antenna television (CATV)เคเบิลทีวี (ซีเอทีวี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cable televisionโทรทัศน์ตามสาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're watching more cable television than is healthy for a young man.นายดูเคเบิลทีวีมากไปนะ มันไม่ดีกับสุขภาพเรา

cable television ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有线电视[yǒu xiàn diàn shì, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 有线电视 / 有線電視] cable television

cable television ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケーブルTV[ケーブルティービー, ke-burutei-bi-] (n) {comp} cable television
ケーブルテレビ[, ke-buruterebi] (n) cable television
ケーブルテレビジョン[, ke-buruterebijon] (n) cable television
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ケーブルテレビ[けーぶるてれび, ke-buruterebi] cable television

cable television ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคเบิลทีวี[n. exp.] (khēboen thī) EN: cable TV ; cable television FR: télévision par câble [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cable television
Back to top