ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cabinet minister

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cabinet minister*, -cabinet minister-

cabinet minister ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cabinet minister (n.) รัฐมนตรี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course. ...to other leaders and cabinet ministers.- แก่ผู้บริหารในคณะรัฐมนตรี และผู้นำอื่นๆด้วย
The cabinet ministers are here to brief you on the trip to Taiwan.คณะรัฐมนตรีมาเตรียมความพร้อม.. ในการไปไต้หวันให้ท่านแล้วค่ะ
Yeah, Charlie Welsborough's the son of a Cabinet Minister, so I'm under a lot of pressure to get a result.มี ชาร์ลี เวลส์โบโรเป็นลูกชายคณะรัฐมนตรี เพราะงั้นฉันเลยโดนกดดันให้เอาผลตรวจมาให้ได้
Some become cabinet ministers or presidential secretaries.บ้างได้เป็นรัฐมนตรี หรือเลขาปธน.
Company owners, executives, former cabinet ministers... all bowed to us.เจ้าของบริษัท คนใหญ่คนโต อดีตรมต... ล้วนต้องก้มหัวให้เรา

cabinet minister ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中山成彬[Zhōng shān Chéng bīn, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄔㄥˊ ㄅㄧㄣ, 中山成彬] NAKAYAMA Nariaki (1943-), right-wing Japanese cabinet minister and prominent denier of Japanese war crimes

cabinet minister ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主務大臣[しゅむだいじん, shumudaijin] (n) the cabinet minister in charge
閣員[かくいん, kakuin] (n) Cabinet Minister
伴食宰相[ばんしょくさいしょう, banshokusaishou] (n) an incompetent cabinet minister; a figurehead minister
大臣[だいじん, daijin] (n) cabinet minister; (P)
閣僚[かくりょう, kakuryou] (n) cabinet ministers; (P)
閣内相[かくないしょう, kakunaishou] (n) Cabinet ministers

cabinet minister ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รัฐมนตรี (รมต.)[n.] (ratthamontr) EN: minister ; government minister ; cabinet minister ; secretary FR: ministre [m, f] ; ministre d'État [m, f]
รัฐมนตรีว่าการ[n. exp.] (ratthamontr) EN: cabinet minister ; secretary FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cabinet minister
Back to top