ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

buy up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *buy up*, -buy up-

buy up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
buy up (phrv.) ใช้เงินซื้อได้หมด (เพื่อควบคุมหรือครอบครอง) Syn. buy out
buy up (phrv.) ซื้อสำรองไว้สำหรับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Anyway, did you buy up all the land?เอาเหอะ คุณซื้อที่ทั้งหมดนี่ได้มั๊ย
Why did Standard Oil buy up land?แล้วทำไมแสตนดาร์ด ออยล์ ถึงกว้านซื้อที่ดิน
They could buy up half of London without breaking a sweat.พวกเขาซื้อครึ่งหนึ่งของลอนดอนได้โดยขนหน้าแข้งไม่ร่วง
Well, I think this whole thing is about Knox getting ready to buy up one of those really big computers, even bigger than the 500.ดีฉันคิดว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับน็อกซ์ได้รับพร้อม ที่จะซื้อหนึ่งในบรรดาเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่จริงๆ แม้จะมีขนาดใหญ่กว่า 500
Some kind of corporate interests coming to buy up the block.เกี่ยวกับองค์กรอะไรสักอย่าง สนใจที่จะซื้อตึกนี้
It's league night for little people, and they'll buy up all the small shoes if they get there first.คืนนั้นจะมีการรวมกลุ่มของพวกคนแคระ แล้วพวกเขาก็จะซื้อรองเท้าจิ๋ว ใครไปก่อนได้ก่อน
Find out who and buy up all of the tree sapสืบว่าเป็นใครแล้วรับซื้อกำมะถันทั้งหมดเลย
A senior I know, tried to buy up a new rapid growth stock and lost everything after being conned by a fellow investor.รุ่นพี่ที่ผมรู้จัก เคยลงทุนกับกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง ผมต้องสูญเงินลงทุนทั้งหมดเพราะเขา
Now, if we can quietly buy up the rest before he can, he won't be able to gain the control he needs.ถ้าเราแอบซื้อส่วนที่เหลือตัดหน้าเขา เขาจะไม่มีอำนาจเพียงพอตามที่เขาต้องการ
And he immediately began trying to buy up pay phone companies all over the city.จากนั้นเขาก็เริ่มพยายาม กว้านซื้อ บริษัทโทรศัพท์หลายแห่งทั่วเมือง ในทันที
Buy up everything they're selling.ไม่ว่ามันจะขายอะไร ซื้อมาให้หมด

buy up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dí, ㄉㄧˊ, 籴 / 糴] buy up (grain)

buy up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
買い切る[かいきる, kaikiru] (v5r,vt) to buy up
買い集める[かいあつめる, kaiatsumeru] (v1) to buy up
買い上げる;買上げる[かいあげる, kaiageru] (v1,vt) to buy; to buy up; to bid up
買い占める[かいしめる, kaishimeru] (v1,vt) to buy up; (P)
買い込む;買込む[かいこむ, kaikomu] (v5m,vt) to purchase; to buy up; to lay in a stock

buy up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กว้านซื้อ[v.] (kwān seū) EN: corner ; buy up ; make a rush-purchase of FR: acheter en masse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า buy up
Back to top