ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

buy off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *buy off*, -buy off-

buy off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
buy off (phrv.) จ่ายเงินเพื่อชักจูงให้ทำหรือพูดบางอย่าง See also: จ่ายค่าปิดปาก Syn. buy over
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'An officer tried to make a buy off of one of her ops.'(อาทิตย์ก่อน มีเจ้าหน้าที่ของเธอ ปฏิบัติการซื้อขายบางอย่าง)
If you want more, you have to buy off the black marketถ้าอยากได้เพิ่ม ต้องไปซื้อจากตลาดมืด
At first, friends and then my work. You're going to buy off the house owner in order to make me homeless!เริ่มจากเพื่อน แล้วก็งานฉัน คุณไม่ไปซื้อบ้านฉันเลยล่ะ ฉันจะได้ไม่มีที่อยู่
How's Jane supposed to help you get to Clifford Lee based on one coke buy off his kid?เจนจะช่วยให้คุณ เข้าถึงตัวคลิฟฟอร์ด ลี ได้ยังไง แค่ซื้อโคเคนจากลูกชายเขาครั้งเดียว
This is important. We not only had to build machines that worked better that what you can buy off the shelf off-road, but were cheaper.นี่สำคัญนะ เราไม่ใช่แค่สร้างเครื่องจักรที่ดีกว่า
Never met a problem he couldn't buy off, one way or the other.ยังไม่เคยมีปัญอะไรที่เขาแก้ไม่ได้ ทางหนึ่งหรือทางใด

buy off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟาดหัว[v. exp.] (fāt hūa) EN: bribe ; buy over ; buy off FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า buy off
Back to top