ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

butt in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *butt in*, -butt in-

butt in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
butt in (phrv.) พูดขัดจังหวะ
butt in (phrv.) ยุ่ง See also: ทำให้ยุ่ง, เสือก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สอดเสือก (v.) butt in Syn. สอด, เสือก
เสือก (v.) butt in See also: intrude Syn. แส่, ยุ่ง, จุ้น, สะเออะ, ละลาบละล้วง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't butt in all of my business!อย่ามายุ่งเรื่องต่างๆ ทั้งหมดของฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Drag his butt in here!วางมันไว้ที่นี่เถอะ!
I don't mean to butt in fellas, but with this you can have anything you want and never have to set foot off this boatขึ้นฝั่งสิ ไปจากเรือผุๆลำนี้ ไปเป็นคนมีชื่อเสียง ไปร่ำรวย ไม่ได้จะขัดจังหวะนะ แต่ด้วยนี่ คุณจะมีทุกอย่างที่ต้องการ
I'm sorry to butt in but can you please take him back?ขอโทษที่ต้องพูด แต่ ให้เขากลับไปอยู่ด้วยได้ไหม
And after 2 years busting my butt in this office, i hope you all remember me.อืม ทุกอย่างนั่นแหละ และจากที่ฉันนั่งอยู่ที่ออฟฟิสนี้กว่า 2 ปี ฉันหวังว่าพวกคุณคงจำฉันได้
I think there's a cigarette butt in there.ฉันคิดว่ามันมี ก้นบุหรีอยู่ในนั้นน่ะ
Who are you to butt in other people's business?เธอเป็นใครถึงมาแส่เรื่องชาวบ้านเค้า?
Had to stick his finger up some guy's butt in medical school.เขาต้องเอานิ้วเข้าไปในก้น ของผู้ป่วยตอนเรียนแน่ๆ
Flynn, get your butt in here.ฟลินน์ เอาตูดมานั่งตรงนี้
Troy, we have to rise to the occasion like Ripley and kick monster butt in our undies.ทรอย ได้เวลาที่พวกเรา ต้องลุกขึ้นสู้แบบริปลีย์ และปราบเอเลี่ยนพวกนั้นแล้ว
Your senior got here first and was trying to have a conversation with him, but did my junior colleague from school really have to butt in and cramp my style?รุ่นพี่ของนายมาถึงก่อนนะ แล้วก็พยามยามจะคุยกับเขาก่อนด้วย แล้วรุ่นน้องที่โรงเรียนต้องเข้ามาขัดจังหวะด้วยหรอ ห๊ะ?
Don't butt in if you don't know anything.อย่ามายุ่งโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไร
I can't wait to kick your butt in a little game of one-on-one.แม่รอไม่ได้ที่จะแข่งกับลูกแล้ว

butt in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃしゃり出る[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in
出しゃばる[でしゃばる, deshabaru] (v5r,vi) to intrude; to butt in
差し越える[さしこえる, sashikoeru] (v1) to go out of turn; to butt in
横槍を入れる;横やりを入れる[よこやりをいれる, yokoyariwoireru] (exp,v1) to interrupt; to butt in
横から口を挟む;横から口をはさむ[よこからくちをはさむ, yokokarakuchiwohasamu] (exp,v5m) to butt into a conversation (from someone uninvolved)
話の腰を折る[はなしのこしをおる, hanashinokoshiwooru] (exp,v5r) to interfere; to butt in; to interrupt someone
飛び出す(P);飛出す;跳び出す[とびだす, tobidasu] (v5s,vi) (1) to jump out; to rush out; to fly out; (2) to appear (suddenly); (3) to protrude; to project; (4) to butt in; (P)

butt in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสือก[v.] (seūak) EN: intrude ; meddle ; interfere ; butt in ; be nosy FR: mettre son nez
สอดกลางคัน[v. exp.] (søt klāngkh) EN: interrupt ; intervene ; butt in FR: interrompre ; couper la parole
สอดรู้[v.] (søtrū) EN: interfere ; meddle in ; butt in ; intervene ; pry ; be inquisitive FR: fouiner ; fureter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า butt in
Back to top