ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bustle up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bustle up*, -bustle up-

bustle up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bustle up (phrv.) กุลีกุจอ See also: รีบกระวีกระวาด, เร่งรีบ Syn. buck up, hurry up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bustle up
Back to top