ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

burst upon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *burst upon*, -burst upon-

burst upon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
burst upon (phrv.) โผล่พรวดเข้ามา
burst upon (phrv.) ค้นพบ...ทันที
burst upon (phrv.) จำได้ทันที See also: นึกได้ในใจทันที Syn. dawn on

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า burst upon
Back to top