ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

burst in on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *burst in on*, -burst in on-

burst in on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
burst in on (phrv.) รีบขัดจังหวะ Syn. break in on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We also need to make sure that the real Crabbe and Goyle can't burst in on us while we're interrogating Malfoy.เราต้องแน่ใจว่า แครบกับกอยล์ตัวจริง ต้องไม่โผล่เข้ามา ตอนเรากำลังซักถามมัลฟอย
Now... what did you burst in on my emotional moment to yell at me about?แล้ว ทำไมคุณต้องมาระเบิดอารมณ์ และตะโกนใส่หน้าฉันด้วยล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า burst in on
Back to top