ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

burndown

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *burndown*, -burndown-

burndown ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
burndown (phrv.) เผาจนมอด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า burndown
Back to top