ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

burn up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *burn up*, -burn up-

burn up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
burn up (phrv.) ลุกไหม้อีก See also: ติดไฟขึ้นอีก Syn. blaze up, flame up, flare up
burn up (phrv.) เผาไหม้จนหมด
burn up (phrv.) ถูกเผาทำลายด้วยความร้อนสูง
burn up (phrv.) ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ) See also: ว่ากล่าว, ด่าว่า Syn. tell off
burn up (phrv.) โกรธมาก (คำไม่เป็นทางการ)
burn up (phrv.) แล่นไปด้วยความเร็วสูงบนถนน (คำไม่เป็นทางการ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She says nothing's connected, doesn't matter what you do, you can drive a car, you can burn up gas, yeah?เราอาจขับรถ เผาผลาญน้ำมัน ซึ่งมีเหตุผลเพราะคนเราเดี๋ยวนี้
Why don't they just burn up their own planet?ทำไมมันไม่แค่ทำลายดาวของพวกมันนะ?
However, the stake will burn up in the body of its first victim.ยังไงก็ตาม ลิ่มนี้ก็จะถูกเผา ในร่างกายของเหยื่อคนแรก
And when the works "accidentally" go off when I hit the final note on my awesome keytar solo, they'll burn up the school's records and all evidence of my misdeeds.แล้วดอกไม้ไฟก็ระเบิดขึ้นมาโดย "อุบัติเหตุ" ตอนที่ฉันเล่นโซโล่คีย์ตาร์โน้ตขั้นเทพตัวสุดท้าย มันจะทำลายเอกสารทั้งหมดของวิทยาลัย
Either I make it down there in one piece and I have one hell of a story to tell, or I burn up in the next ten minutes.แบบนึงคือฉันลงไปได้สำเร็จ และฉันมีเรื่องเด็ดไปเล่า หรือไม่ก็ ไหม้เป็นจุณในอีกสิบนาทีข้างหน้า
These babies burn up to 2,600 degrees.เจ้าพวกนี้ความร้อนสูงถึง 2,600 องศาเลยนะ
Al, we need to get him down, now He could burn up on re-entry.เราจำเป็นต้องได้รับเขาลงตอนนี้ เขาสามารถเขียนขึ้นบนเข้าใหม่
Flying all around the galaxy looking for anything they could find to burn up.บินไปทั่วแกแล็คซี่.. ..หาอะไรก็ได้ที่จะเผาทำลาย
The heart will burn up. Engines, turn up.หัวใจจะลุกไหม้ เหมือนเครื่องจักรที่กำลังทำงาน
Sookie is out there about to burn up!ซุกกี้ ข้างนอก ใกล้จะไหม้แล้ว
The Senate would burn upon itself, belching forth fire and vengeance.วุฒิสภาจะเผาเมื่อตัวเอง พ่นไฟออกมาและการแก้แค้น
How do we know the wire's not gonna burn up?รู้ได้ไงว่าลวดจะไม่ไหม้ขาดไปเสียก่อน

burn up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
焼き捨てる[やきすてる, yakisuteru] (v1,vt) to burn up
焼け失せる[やけうせる, yakeuseru] (v1,vi) to burn up completely
燃え立つ;燃立つ[もえたつ, moetatsu] (v5t,vi) to blaze up; to burn up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า burn up
Back to top