ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bunker oil

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bunker oil*, -bunker oil-

bunker oil ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bunker oil (n.) น้ำมันเตา

bunker oil ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำมันเตา[n. exp.] (nāmmantao) EN: fuel oil ; bunker oil ; furnace oil ; stove oil FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bunker oil
Back to top