ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bungee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bungee*, -bungee-

bungee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bungee (n.) กีฬากระโดดจากสะพานหรือหน้าผาสูง
bungee jumping (n.) กีฬากระโดดจากสะพานหรือหน้าผาสูง Syn. bungee

bungee ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蹦极[bèng jí, ㄅㄥˋ ㄐㄧˊ, 蹦极 / 蹦極] bungee jumping
高空弹跳[gāo kōng tán tiào, ㄍㄠ ㄎㄨㄥ ㄊㄢˊ ㄊㄧㄠˋ, 高空弹跳 / 高空彈跳] bungee jumping

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bungee
Back to top