ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bundle up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bundle up*, -bundle up-

bundle up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bundle up (phrv.) ใส่เสื้อให้อุ่น Syn. wrap up
bundle up (phrv.) ห่อ See also: หุ้ม Syn. parcel up, wrap up
bundle up (phrv.) สวมใส่ (เสื้อผ้า) See also: ห่ออย่างดี Syn. muffle up, wrap up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Turgay, bundle up our stuff.- เทอร์เก้ เก็บของซะนะ
Bundle up. You're turning blue.ห่มซะเหอะ ตัวจะเปลี่ยนสีแล้ว
Bundle up.สวมเสื้อกันหนาวได้เลย
Even though we bundle up,ถึงเราจะใส่เสื้อผ้าให้อุ่น

bundle up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卷逃[juǎn táo, ㄐㄩㄢˇ ㄊㄠˊ, 卷逃 / 捲逃] to bundle up valuables and abscond

bundle up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
丸め込む[まるめこむ, marumekomu] (v5m,vt) (1) (See 丸める・2) to coax; to seduce; (2) to roll up and put in (to something); to bundle up; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bundle up
Back to top