ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bump off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bump off*, -bump off-

bump off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bump off (phrv.) ฆ่า (คำสแลง) See also: กระทำฆาตกรรม, ทำให้ตาย Syn. do away with, finish off, knock off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, the chick from the pet store came out here to see just what in the hell this, serial parakeet killer was doing to bump off these birds.นางชะนีร้านสัตว์เลี้ยงก็เลยมาดู ว่าฆาตกรต่อเนื่องฆ่านกหงส์หยกรายนี้ ทำบ้าอะไร นกถึงตายเรียบ
Bump off the mom, make the baby disappear, problem solved.กำจัดคนแม่ ทำให้เด็กหายตัวไป หมดปัญหา
All they let him do is dig ditches for the bodies they bump off.อย่างเดียวที่พวกนั้นยอมให้เขาทำ คือขุดหลุมฝังศพที่ถูกฆ่าตาย

bump off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
消す[けす, kesu] (v5s,vt) (1) to erase; to delete; to cross out; (2) to turn off power; (3) to extinguish; to put out; (4) (sl) to bump off; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bump off
Back to top