ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bump against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bump against*, -bump against-

bump against ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดน (v.) bump against See also: hit, strike, catch, collide, touch Syn. กระทบกระทั่ง, กระทบกระแทก, สัมผัส

bump against ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดน[v.] (dōn) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch FR: heurter ; frapper
กระทบ[v.] (krathop) EN: hit ; collide with ; strike against ; bump against ; smash against ; run into ; knock against FR: frapper ; percuter
ปะทะ[v.] (patha) EN: collide head on ; crash ; clash ; knock ; bump against ; collide with FR: entrer en collision ; heurter ; frapper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bump against
Back to top