ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bullying

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bullying*, -bullying-

bullying ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bullying (adj.) ซึ่งเป็นการข่มขู่ Syn. menacing
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bullyingการข่มเหงรังแก [TU Subject Heading]

bullying ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mán, ㄇㄢˊ, 蛮 / 蠻] barbarian; bullying; very; quite; rough; reckless

bullying ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
伝法肌[でんぼうはだ, denbouhada] (n) rough-and-tumble; bullying disposition
嫁いびり[よめいびり, yomeibiri] (n) bullying a young wife
モラハラ[, morahara] (n) (abbr) (See モラルハラスメント) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace
モラルハラスメント[, moraruharasumento] (n) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace
リンチ[, rinchi] (n,vs) lynch; bullying; abuse; beating; (P)
伝法[でんぼう;でんぽう, denbou ; denpou] (adj-na,n) teaching Buddhism; rough person; bullying; ostentatious bravado
苛め(P);虐め[いじめ, ijime] (n) bullying; teasing; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bullying
Back to top