ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bulk large

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bulk large*, -bulk large-

bulk large ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bulk large (phrv.) มีความสำคัญ See also: มีบทบาท, เป็นส่วนสำคัญ Syn. loom large

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bulk large
Back to top