ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

buffing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *buffing*, -buffing-

buffing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
buffing (n.) การตกแต่งเล็บและมือ (การเสริมสวย) See also: การทำเล็บ Syn. nial-polishing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า buffing
Back to top