ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

buck up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *buck up*, -buck up-

buck up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
buck up (phrv.) รีบ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เร็วๆหน่อย, เร็วๆเข้า, รีบเข้า Syn. bustle up, hurry up
buck up (phrv.) สนใจปรับปรุง (คำไม่เป็นทางการ)
buck up (phrv.) ทำให้ร่าเริงขึ้น See also: ทำให้สดชื่นขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, buck up, son.โอ้เจ้าชู้ขึ้นลูกชาย
Buck up, and otherwise go mingle.บั๊กขึ้นและอื่น ๆ คลาคล่ำไป
Buck up, my boy.ร่าเริงหน่อย เจ้าหนู
Let's just buck up.แค่ทำจิตใจให้แจ่มใสเอาไว้
To that I say, buck up.ฉันบอกได้เลยว่า กล้าๆหน่อย
Guys, I hate to say it, but I think we have to buck up.พวกเธอ ฉันเกลียดที่ต้องพูดมัน แต่ฉันคิดว่าพวกเราควรรีบเข้าหน่อย
You have to decide if you're gonna buck up, get out of bed, and do your job, or if you're gonna wallow in self-pity.นายควรจะคิดได้ ว่าจะลุกขึ้นยืน เดินออกมาจากเตียงนั่น และก็ตั้งใจทำงานซะ
You're a world-renowned expert in parenting and child development, and all you've got is "Buck up"?แม่เป็นผู้เชี่ยวชาญมีชื่อเสียงระดับโลก ด้านการพัฒนาครอบครัวและเด็ก แล้วยังแนะนำผมว่า "ลืมมันไปซะ"?
He might not know your appendix from your vagina. Hey, there, Gunga Din. Buck up.เขาอาจจะแยกระหว่าง ไส้ติ่งกับช่องคลอดคุณไม่ออกก็ได้ สวัสดี พ่อคนช่างป้อ เงียบเหอะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า buck up
Back to top