ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brush up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brush up*, -brush up-

brush up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brush up (phrv.) แปรงขึ้น
brush up (phrv.) (ศึกษา)ปรับปรุง Syn. polish up, rub up
brush up against (phrv.) พบโดยบังเอิญ (มักเป็นการพบกับความยุ่งยาก) See also: พบโดยไม่คาดคิด Syn. rub against, rub up against
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now try your best to stay calm Brush up your Sunday Salaamเอาละ สงบใจไว้ ทำความสะอาดวันอาทิตย์ของเจ้าเสียใหม่ ซาลาม
Two, three, four, one Brush up your ankles.สอง สาม สี่ หนึ่ง ปัดข้อเท้า
If you want us to go out with you, brush up on your fashion sense.ฉันภูมิใจในโฮสต์คลับ
You need to... brush up on your stealth skills.ฉันอยากจะ... ดักดูฝีมือการซ่อนตัวของนาย
Stored in civil hall if you'd like to brush up on your facts.อยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรม ถ้าคุณต้องการจะปัดฝุ่นข้อเท็จจริงของคุณ
We're all going to have to brush up on our Italiano.พวกเราจะได้ ไปอยู่ที่อิตาลีกันนะเนี่ย
Nobody's had a brush up here for years.ไม่มีใครปัดกวาดบนนี้มาเป็นปีๆ
So, brush up on your bugs and get to know him.เพราะงั้น... ทำเป็นสนใจแมลงแล้วตีสนิทเค้าซะ
Here. Just brush up on this.ที่นี้ ก็แค่ปัดฝุ่นมันหน่อย
Otherwise, you better brush up on your prison Spanish because they don't take too kind to gringo drug dealers down here.แปรงมิฉะนั้นคุณดีกว่า ขึ้นมาในคุกสเปน เพราะพวกเขาไม่ได ใช้ชนิดเกินไป เพื่อ Gringo ยาเสพติด ดีลเลอร์ลงมาที่นี่.
But at any rate, it did give me a chance to brush up on my suturing.แต่ไม่ว่ายังไงมันก็ทำให้ฉัน ได้มีโอกาสพัฒนาทักษาการเย็บแผลของฉัน
Care to brush up on your history, Finch?สนใจจะปัดฝุ่น วิชาประวัติศาสตร์ไหม ฟินช์?

brush up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブラッシュアップ[, burasshuappu] (n,vs) brush up (i.e. polish up, revise)
学び直す[まなびなおす, manabinaosu] (v5s,vt) to relearn; to brush up
掻き上げる;かき上げる[かきあげる, kakiageru] (v1,vt) to comb upwards; to brush up (a loose strand of hair)

brush up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทวน[v.] (thūan) EN: revise ; review ; go over ; run over ; repeat ; recapitulate ; brush up ; recall FR: réviser ; répéter ; revoir ; repasser ; rafraîchir ses notions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brush up
Back to top