ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bring into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bring into*, -bring into-

bring into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bring into (phrv.) นำไปยัง (สถานที่) See also: พาไปยัง (สถานที่)
bring into accord (vt.) ปรับให้เข้า See also: ทำให้สอดคล้องกัน Syn. harmonize
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And that's what we allowed Starkwood to bring into this country.และนั้น เราปล่อยให้สตาร์ควูด นำมันเข้ามาในประเทศนี้
I bring into this house with any woman.แม่พาเขาเข้ามาไม่ใช่เพื่อผู้หญิงคนไหนทั้งนั้น
The people I bring into my inner circle will always be protected.คนที่ฉันนำเขาเข้ามา ในเรื่องของฉันแล้ว จะถูกปกป้องตลอดไป
What did he bring into the country?เขานำอะไรเข้ามาในประเทศ?

bring into ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 諴] bring into accord; sincerity
接轨[jiē guǐ, ㄐㄧㄝ ㄍㄨㄟˇ, 接轨 / 接軌] railtrack connection; to integrate into sth; to dock; to connect; to bring into line with; to adapt

bring into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light
在らしめる;有らしめる[あらしめる, arashimeru] (v1) (uk) (arch) to bring into existence; to make be; to let be
生み出す(P);産み出す[うみだす, umidasu] (v5s,vt) (1) to create; to bring forth; to produce; (2) to invent; to think up and bring into being; (3) to give birth to; to bear; (P)

bring into ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สอดคล้อง[v.] (søtkhløng) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with ; jibe with FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bring into
Back to top