ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bring back

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bring back*, -bring back-

bring back ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bring back (phrv.) เอากลับไปคืน See also: เอาไปคืน, คืน Syn. put back
bring back (phrv.) ทำให้หวนนึกถึง See also: ทำให้ระลึกถึง Syn. call up, come back, come back to summon up
bring back (phrv.) ช่วยให้ได้รับ (บางสิ่ง) See also: ช่วยให้มีบางสิ่ง Syn. pull back
bring back (phrv.) กลับไปใช้วิธี ความคิดหรือการกระทำเแบบเดิม Syn. come back
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Got to bring back the tourists that'll put all your businesses on a paying basis.ต้องเรียกนักท่องเที่ยวกลับมา ให้ร้านรวงมีรายได้อยางที่ควรจะเป็น
This won't bring back those men.นี้จะไม่นำกลับมาคนเหล่านั้น
So you will go to Pankot Palace to find Sivilinga and bring back to us.ดังนั้นคุณจะไป Pankot พาเลซที่จะหา Sivilinga และนำกลับมา ให้เรา
Bring back to us. Bring back to us.นำกลับมาให้เรา นำกลับมาให้เรา
And make sure you bring back that chicken!อย่าลืมจับเจ้าไก่นั่นมาด้วย!
So the least you can do is bring back his hero.อย่างน้อยที่ผมทำได้ก็คือ พาวีรบุรุษของเขากลับมา
Yeah, well, word of advice: Bring back the comedian.ใช่ขอแน่นำอย่างนะ ให้เอาตลกกลับมาเล่น
We better get goin´. - We´ll get goin´ as soon you bring back that money.แกคืนเงินเมื่อไหร่เราไปเมื่อนั้น
Go. Bring back your fiance.ไป แล้วจงพาคู่หมั้นกลับมา
Can an ardent wish bring back the dead?ให้คนที่ตายแล้วกลับมางั้นรึ?
Raze didn't bring back this.ราเซไม่ได้เอานี่กลับมาด้วย
If they bring back cups reimburse them 10 centsหากลูกค้านำถาดมาคืนให้ ถึงจะคืนเงินให้เขาไป

bring back ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
連れ戻す[つれもどす, tsuremodosu] (v5s) to bring back
引き戻す(P);引戻す(io)(P);引きもどす[ひきもどす, hikimodosu] (v5s,vt) to bring back; to restore; (P)
引き返す(P);引返す(io)(P);引きかえす[ひきかえす, hikikaesu] (v5s,vt) to repeat; to send back; to bring back; to retrace one's steps; (P)
引っ返す[ひっかえす, hikkaesu] (v5s,vt) (See ひきかえす) to repeat; to send back; to bring back; to retrace one's steps
持ち帰る(P);持帰る[もちかえる, mochikaeru] (v5r,vt) to bring back; to carry home; to take out (e.g. food); (P)

bring back ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุบชีวิต[v.] (chupchīwit) EN: bring back to life ; revive FR: ramener à la vie
ฟื้นคืนชีพ[v. exp.] (feūn kheūn ) EN: resurrect ; revive ; bring back FR:
นึกได้[v. exp.] (neuk dāi) EN: recall ; remember ; recollect ; bring to mind ; bring back FR:
นึกย้อน[v. exp.] (neuk yøn) EN: recall ; recollect ; bring to mind ; bring back FR:
รื้อ[v.] (reū) EN: revive ; resurrect ; reintroduce ; restore ; bring back FR: rétablir ; réinstaurer
รื้อฟื้น[v.] (reūfeūn) EN: resurrect ; bring back ; renew ; revive ; reintroduce ; restore FR: revivre ; renaître ; raviver ; restaurer
ทำขวัญ[v.] (thamkhwan) EN: bring back one's spirits ; perform ceremony for encouragement FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bring back
Back to top