ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bring around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bring around*, -bring around-

bring around ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bring around (phrv.) พาไปยังสถานที่ที่ตกลงกัน Syn. bring over
bring around (phrv.) โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด Syn. bring round
bring around (phrv.) ทำให้เรือเปลี่ยนเส้นทาง See also: เปลี่ยนเส้นทาง Syn. bring about
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
~~ don't bring around a cloud to rain on my parade ~~# อย่าพาเมฆฝน มาตกใส่ขบวนของฉัน #
~~ don't bring around a cloud ~~ ~~ to rain on my parade ~~# อย่าพาเมฆฝน มาตกใส่ขบวนฉัน #
So she can move on and maybe date someone who doesn't sound like one of those weird puppets they bring around to the grade schools to teach kids about sexual predators?เพื่อที่หล่อนจะได้ไปต่อ หรือเดทกับคนอื่น ใครๆก็ไม่ชอบ ที่จะเป็นตุ๊กตาประหลาดๆหรอก
♪ Life's candy and the sun's a ball of butter ♪ ♪ Don't bring around a cloud ♪#อย่ามาบอกฉันว่าไม่ให้ใช้ชีวิต#
Bring it around, bring around, bring around.นำไปรอบ ๆ นำ รอบนำรอบ.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bring around
Back to top