ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brim over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brim over*, -brim over-

brim over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brim over (phrv.) ล้น See also: ทะลัก Syn. bubble over
brim over with (phrv.) เต็มไปด้วยความรู้สึก (บางอย่าง) Syn. bubble over with

brim over ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
溢る[あふる, afuru] (exp) (arch) (See 溢れる・あふれる) to flood; to overflow; to brim over
溢れる[あぶれる, abureru] (v1,vi) to overflow; to brim over; to flood; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brim over
Back to top