ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

breeze through

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *breeze through*, -breeze through-

breeze through ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
breeze through (phrv.) สอบผ่านอย่างง่ายดาย See also: ผ่านอย่างสบาย Syn. romp through, sall through, sweep through, walk through
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I greased the guard in lane one at the border. He'll let you breeze through, I'll see you in the morning!รักคุณให้สายลมรางขวา และแล้วฉันเห็นคุณในตอนเช้าผมก็จะซื้ออาหารเช้าและกลางวัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า breeze through
Back to top