ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

breathe out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *breathe out*, -breathe out-

breathe out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
breathe out (phrv.) ปล่อยลมหายใจออกทางปากหรือจมูก
breathe out (phrv.) พ่นควันออก (ด้วยการหายใจ)
breathe out (phrv.) เปล่งเสียง See also: พูด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I need him to breathe out as I pull on the tube.ฉันต้องการให้เขาหายใจออก ตอนที่ถอดท่อ
Breathe in and, when you're ready, breathe out and slowly squeeze the trigger.หายใจเข้า และ ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ หายใจออก แล้วค่อยๆ ลั่นไก
Before you bet, you look away and you breathe out very slowly, like you're trying to...ก่อนจะเดิมพัน คุณจะเบือนหน้า และหายใจออกช้าๆ
Now, I want you to breathe in through your nose and breathe out gently through your mouth.ตอนนี้ ผมต้องการให้คุณหายใจทางจมูกของคุณ และหายใจออกเบา ๆ ผ่านปากของคุณ
Breathe out fear and uncertainty and breathe in safety and peace.หายใจออก ความกลัวและความไม่แน่นอน และหายใจ
Breathe in... breathe out... and relax.หายใจเข้า หายใจออก ผ่อนคลายซะ
It can't breathe outside the fog.มันไม่สามารถอยู่นอกหมอกพวกนี้ได้
The worms can't breathe outside the fog.หนอนพวกนี้ไม่สามารถหายใจได้นอกหมอก
Take it easy! Breathe in, breathe out.ใจเย็นๆกันสิ หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกลึกๆ
No, I wanna watch him breathe out.ไม่ ปล่อยให้มันเลือดออกตายดีกว่า
To inhale. To breathe out.เธ„เธธเธ“เธกเธตเนเธŸเธ™เธ—เธตเนˆเธˆเธฐเน‚เธ—เธฃเธซเธฒเธญเธขเธนเนˆเนเธฅเน‰เธง เธ„เธธเธ“เธˆเธฐเน‚เธ—เธฃเธซเธฒเธ‰เธฑเธ™เธ—เธณเน„เธก
To inhale to breathe out.เน€เธ˜เธญเน„เธ›เธเธฃเธฑเนˆเธ‡เน€เธจเธช

breathe out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吐故纳新[tǔ gù nà xīn, ㄊㄨˇ ㄍㄨˋ ㄋㄚˋ ㄒㄧㄣ, 吐故纳新 / 吐故納新] lit. to breathe out stale air and breathe in fresh (成语 saw, from Zhuangzi 庄子); fig. to get rid of the old and bring in the new

breathe out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吸って吐く[すってはく, suttehaku] (exp,v5k) to breathe in and breathe out
吐く[はく, haku] (v5k,vt) (1) to breathe out; to breathe; (2) to tell (a lie); to use (foul language); (3) (See 吐く・はく・1) to vomit; to throw up; to spit up; (P)
吐く[はく, haku] (v5k,vt) (1) to vomit; to throw up; to spit up; (2) to emit; to send forth; to breathe out; (3) to give (an opinion); to make (a comment); to express; to tell; (4) to confess; (P)
息を吐く[いきをはく, ikiwohaku] (exp,v5k) to breathe out; to exhale

breathe out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หายใจออก[v.] (hāijai øk) EN: exhale ; breathe out FR: expirer ; exhaler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า breathe out
Back to top