ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

breathe in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *breathe in*, -breathe in-

breathe in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
breathe in (phrv.) สูดอากาศเข้าไป See also: สูดลมหายใจเข้า
breathe into (phrv.) สูด See also: สูดลมหายใจเข้า, สูดอากาศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stay calm, just breathe in and out, come on.อยู่เฉยๆ แค่หายใจออกและหายใจเข้า
And so, when the Northern Hemisphere is tilted toward the sun, as it is in our spring and summer, the leaves come out and they breathe in carbon dioxide, and the amount in the atmosphere goes down.ดังนัน เมื่อซีกโลกเหนือหันไปทางดวงอาทิตย์ ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ใบไม้ผลิใบและหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป
And he'd sweep me upin his arms, and I'd breathe in that oldleather jacket of his.เขาโอบฉันไว้ในแขนเขา และฉันหายใจ ในแจ็คเก็ตหนังของเขา
Dave. Nothing's going nowhere. I can hardly breathe in there.เดฟ ไม่มีอะไรหายไปหรอก ฉันหายใจแรง ๆ ในนั้นยังได้เลย
How you breathe in it though?หายไจออกหรือเปล่าน่ะ
I can't breathe in here.ในนี้ไม่มีอากาศหายใจ
Please send help right away. I can't breathe in here.โปรดส่งความช่วยเหลือมาเดี๋ยวนี้ ผมแทบไม่มีอากาศหายใจ
Breathe out fear and uncertainty and breathe in safety and peace.หายใจออก ความกลัวและความไม่แน่นอน และหายใจ
Breathe in to this hand. Breathe in to this hand.สูดลมหายใจเข้าไปถึงมือนี้
It's a miracle anyone can breathe in those things.เป็นเรื่องมหัศจรรย์ ที่มีใครหายใจผ่านพวกนี้ได้นะ
Rule number one-- do not breathe in the vapors of these chemicals.ข้อหนึ่ง-- ห้ามสูดดมสารระเหยโดยตรง จากปฏิกิริยาเคมี ข้อสอง-- สวมแว่นตาป้องกันไว้ตลอดเวลา
I can't breathe in this fuckin' thing and I can't ride in this fuckin' thing!ฉับควบม้าไม่ได้ด้วยถุงนี่!

breathe in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吐故纳新[tǔ gù nà xīn, ㄊㄨˇ ㄍㄨˋ ㄋㄚˋ ㄒㄧㄣ, 吐故纳新 / 吐故納新] lit. to breathe out stale air and breathe in fresh (成语 saw, from Zhuangzi 庄子); fig. to get rid of the old and bring in the new

breathe in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吸って吐く[すってはく, suttehaku] (exp,v5k) to breathe in and breathe out
吸い込む(P);吸込む;吸いこむ[すいこむ, suikomu] (v5m,vt) (1) to inhale; to breathe in; to suck up; to imbibe; (2) to absorb; to soak up; (P)
吸う(P);喫う[すう, suu] (v5u,vt) (1) to smoke; to breathe in; to inhale; (2) to suck; to sip; to slurp; (3) to absorb; to soak up; (4) to kiss; (P)
吹き込む(P);吹きこむ;吹込む[ふきこむ, fukikomu] (v5m,vi,vt) (1) to blow into; to breathe into; (v5m,vt) (2) to inspire; to indoctrinate; (3) to record (music, video, etc.); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า breathe in
Back to top