ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

break in on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *break in on*, -break in on-

break in on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
break in on (phrv.) ขัดจังหวะ See also: แทรก Syn. burst in on

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า break in on
Back to top