ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

break down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *break down*, -break down-

break down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
break down (phrv.) พังหรือทำให้พัง See also: ทุบ, ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
break down (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้
break down (phrv.) ใช้งานไม่ได้ (เครื่องจักร) See also: หยุดทำงาน, ไม่ทำงาน, เสีย Syn. conk out, cut out, give out, kick off
break down (phrv.) เสื่อมโทรม (สุขภาพ) See also: ล้มเหลว (การเจรจา)
break down (phrv.) ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย
break down (phrv.) ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึกไม่ได้
break down (phrv.) มีการเปลี่ยนแปลง (สารเคมี)
break down (phrv.) แบ่งแยกออกเป็นหลายชนิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then, when I wouldn't break down he hit on me.จากนั้น ฉันก็ไม่ได้ปฏิเสธ... ...เขาก็ทุบฉัน
Thanks to chemical implants in our bodies, we can break down the alcohol in seconds.ต้องขอบคุณสารเคมีที่ฝังไว้ในตัวเรา, มันหยุดฤทธิ์ของแอลกอฮอลล์ได้ดีเลย
People break down into two groups when they experience something lucky.ผู้คนแตกออกเป็นสองกลุ่ม เมื่อเจอกับโชคดี
By the time you read this, she'll be sailing to Europe where I know she'll find new walls to break down and new ideas to replace them with.ขณะที่คุณอ่านบทความนี้ เธอคงกำลังไปยุโรป... ไปหากำแพงใหม่ที่ต้องพังมันลง... และเอาความคิดใหม่ๆ ไปใส่แทนที่
I refuse to break down in front of strangers.ชั้นทำมันพังยับเยินสิ้นดี
I'd rather you break down and tell me that you hated me.ถ้าฉันทำให้คุณไม่พอใจเรื่องอะไร คุณก็บอกฉันมาเลยดีกว่า
Infect it will be break down in some days.ติดเชื้อโรคมันคงจะ ใช้การไม่ได้สักวัน
I uploaded it and used an X-TEL software device to break down the data into readable bytes.ผมอัพโหลดลงคอมแล้ว ใช้โปรแกรม X-TEL... แปลงข้อมูลให้อ่านได้
They had to break down the agents before they became operational.พวกเขาต้องทรมานพวกสายลับก่อนที่จะนำมาใช้งานได้
Well, according to tox, the hemolytic component of the venom had time to break down tissue, which means that it had to have been in his system at least a few hours.ตามรายงานของผลวิเคราะห์พิษ ส่วนประกอบที่ได้จากการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงหลังโดนพิษ มีเวลาในการยับยั้งเนื้อเยื่อ ซึ่งนั่นก็หมายความว่า มันจะต้องอยู่ในกระแสเลือดของเขาอย่างน้อย2-3ฃม
I wonder if I just break down and get a goddamn cappuccino machine.หวังว่าตอนเจ๊งคงยังเหลือเครื่องชงกาแฟนะ
We had to break down your door.เราพังประตูคุณเข้ามา

break down ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huài, ㄏㄨㄞˋ, 坏 / 壞] bad; spoiled; broken; to break down
分解[fēn jiě, ㄈㄣ ㄐㄧㄝˇ, 分解] resolve; decompose; break down

break down ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
泣き伏す;泣伏す[なきふす, nakifusu] (v5s,vi) to break down crying
泣き崩れる;泣崩れる[なきくずれる, nakikuzureru] (v1,vi) to break down crying
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest)
ポシャる[, posha ru] (v5r,vi) to break down; to fail; to fizzle; to flop; to peter out; to fall flat
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s,vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s,vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool
熟す[じゅくす, jukusu] (v5s,vt) (1) (uk) to digest; (2) (uk) to break down; to break to pieces; to crush; (3) (uk) to be able to use; to be good at; to have a good command of; (4) (uk) to finish; to complete; to manage; to perform; (5) (uk) to sell; (suf,v5s) (6) (uk) (after the -masu stem of a verb) to do ... well; to do ... completely; (P)
転ける;倒ける(oK)[こける, kokeru] (v1,vi) to fall; to collapse; to drop; to break down; to die; to succumb to; to fall senseless; to be ruined; to have a bad debt
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล่มสลาย English: to break down

break down ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกิดเสียขึ้น[v. exp.] (koēt sīa kh) EN: break down FR:
พังประตู[v. exp.] (phang pratū) EN: break down the door ; force open the door FR: défoncer une porte ; enfoncer une porte ; fracturer une porte
เสีย[v.] (sīa) EN: be inoperative ; break down ; be not working ; be out of order FR: tomber en panne ; être hors d'usage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า break down
Back to top