ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brashly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brashly*, -brashly-

brashly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brashly (adv.) อย่างผลีผลาม See also: อย่างหุนหันพลันแล่น Syn. impetuously, rashly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brashly
Back to top