ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brace up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brace up*, -brace up-

brace up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brace up (phrv.) หนุน See also: เสริม, ช่วยพยุง, สนับสนุน
brace up (phrv.) แข็งแรงขึ้น See also: เข้มแข็ง, สดชื่นขึ้น, ร่าเริงขึ้น, ชุ่มชื่นขึ้น Syn. cheer up
brace up to (phrv.) เตรียมใจ See also: พร้อมเผชิญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Brace up yards, you cackhanded deck apes.ดึงใบขึ้นให้สุดซิวะ ไอ้พวกงี่เง่า ทั้งหลาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brace up
Back to top