ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boy who serves a monk in the monastery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boy who serves a monk in the monastery*, -boy who serves a monk in the monastery-