ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boy who serves a monk in the monastery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boy who serves a monk in the monastery*, -boy who serves a monk in the monastery-

boy who serves a monk in the monastery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลูกศิษย์วัด[n. exp.] (lūksit wat) EN: monk's attendant ; boy who serves a monk in the monastery FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boy who serves a monk in the monastery
Back to top