ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

box in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *box in*, -box in-

box in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
box in (phrv.) ห้อมล้อมแน่นหนา See also: โอบล้อม Syn. hedge in, hem in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll leave the credit cards in your box in Montreal.ผมจะส่งบัตรไปให้ด่วนที่มอนเทรียลนะครับ แล้วก็อ้อ...
We basically built a big wooden box in the ground.บุห้องด้วยไม้ในชั้นใต้ดิน
I never saw any part of the castle but the box in which Hagrid kept me.ฉันไม่เคยเห็นส่วนอื่น ๆ ของปราสาท นอกจากกล่องที่แฮกริดเลี้ยงฉันไว้
Same with the box in the attic."และกล่องบนห้องใต้หลังคาก็เหมือนกัน
And some days you just wanna close them in a box leave the box in the park and run away, you know?ปละบางวันก็อยากจับพวกเขาใส่กล่อง ทิ้งไว้ที่สวนสาธารณะ แล้วก้วิ่งหนีไป
And kayla scavo discovered her music box in a tree... among... other things.และเคย์ล่า สกาโว ค้นพบกล่องดนตรีของเธอบนต้นไม้ ท่ามกลางสิ่งอื่นๆ
Found a box in the storage unit.ผมเจอกล่องเก่ามากของพ่อ ในห้องเก็บของ
Others, Johnny Yates, got a PO Box in Pope.ส่วนคนอื่น จอห์นนี่ เยสท์ ถวายตัวรับใช้โป๊บ
I want the security tapes for the whole month and I need the name of everyone who has a safety deposit box in that vault.และรายชื่อทุกคน ที่เป็นเจ้าของเซฟในห้องนิรภัยนั่น ไม่ได้หรอกมันเป็นข้อมูลลับ คุณจะเอารายชื่อไปทำไมกันน่ะ
Found a box in the storage unit.ผมเจอกล่องเก่ามากในห้องเก็บของ
Oh, you changed your mind? I saw the Tiffany box in the closet.ว่าไงนะ คุณเปลี่ยนใจแล้วรึ ฉันเห็นกล่องทิฟฟานีในตู้
See if we can't get a crack warrant for the P.O. Box in Jersey.ลองดูก่อน ถ้าเราไม่ได้ชื่อเจ้าของตู้ ป.ณ.นี้

box in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
火袋[ひぶくろ, hibukuro] (n) (See 灯篭) fire box in traditional Japanese lantern
骨箱[こつばこ, kotsubako] (n) box in which ashes of the deceased are kept; box in which a funerary urn is kept

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า box in
Back to top