ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bow out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bow out*, -bow out-

bow out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bow out (phrv.) โค้งให้อย่างสุภาพ See also: น้อมตัวให้อย่างสุภาพ Syn. bow in
bow out (phrv.) ออกจาก (บางสิ่งเช่น การแข่งขันฯลฯ) See also: หยุด, ยุติ, ละทิ้ง, เลิก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You bow out of the egg toss?นายเลิกเล่นโยนไข่แล้วเหรอ
Personally, William, I think you should take this opportunity to bow out gracefully and explore other job opportunities.ส่วนตัวนะ วิลเลี่ยม ฉันคิดว่านายควร ถือโอกาสนี้ล้างมือ ออกมาอย่างสง่างาม แล้วก็มองหา โอกาสใหม่ๆ ทางการงานดีกว่า
It's just easier if I bow out of school.มันคงง่ายขึ้นถ้าชั้นลาออกจากโรงเรียนซะ
We're gonna have to bow out of this.We're gonna have to bow out of this.
Bow down or bow out.จะยอมศิโรราบหรือยอมไปดีล่ะ
It's a lie. You can still bow out.นั่นมันโกหก และคุณควรจะคำนับลา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bow out
Back to top