ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bow down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bow down*, -bow down-

bow down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bow down (phrv.) ทำให้โน้มลงมา See also: ทำให้โค้งหรือโก่งลงมา Syn. load down
bow down (phrv.) ทำให้ทุกข์ยาก See also: ทำให้ทุกข์ทรมาน Syn. lade with, load down, weigh down
bow down (phrv.) จำกัดสิทธิเสรีภาพของ
bow down (phrv.) ยอมรับความพ่ายแพ้และตกลงรับใช้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So bow down to her if you want, bow to her.เคารพนางไปเถอะ ก้มหัวให้นางถ้าพวกเจ้าต้องการ กราบนางเข้าไป!
If you think i'm gonna bow down to the thuggish tactics of extremists, you really don't know me very well.if you think i'm gonna bow down to the thuggish tactics of extremists, คุณไม่รู้จักฉันดีพอ
Otherwise, bow down and apologise to meไม่อย่างนั้น ก็คุเข่าคำนับ แล้วขอขมาข้า
As Master of the Army, the Warlord demanded the Monkey King bow down to him.ในฐานะหัวหน้าแห่งกองทัพ แม่ทัพใหญ่ต้องการให้ ราชาวานรยอมสยบให้เขา
I heard that you swore that you'll never bow down to him.ฉันได้ยินมาว่า เธอสาบานว่าจะไม่ยอมก้มหัวให้กับเค้า
And then he asked all of us to bow down before you -- to love you more than him.และ ท่านขอให้พวกเราทั้งหมด ก้มหัวลงต่อหน้าพวกนาย -- รักพวกนาย มากกว่าท่าน
Once the people of England see our new found power they'll bow down in fear.ชาวอังกฤษจะได้เห็น พลังใหม่ของเรา และต้องก้มหัว ด้วยความกลัว
When God chose your kind as the object of his love I was the first in all heaven to bow down before you.ตอนพระเจ้าเลือกมนุษย์ ด้วยความรัก เราเคยเป็นพวกแรก
I will never bow down to the man.ฉันจะไม่ก้มหัวให้ใครให้สุภาพบุรุษที่ไหน
So you will bow down and profess your love unto me, your Lord or I shall destroy you.เพราะฉะนั้นตายจะต้องเคารพฉัน และสาบานว่าจะจงรักภักดีต่อข้า ผู้ซึ่งเป็นนายของพวกเจ้า ...ไม่งั้น ข้าจะทำลายเจ้า
So you will bow down and profess your love unto me, your Lord or I shall destroy you.เพราะฉะนั้นพวกนายต้องก้มหัวให้ฉัน และสาบานความจงรักภักดีต่อข้า นายของพวกเจ้า ไม่เช่นนั้นข้าจะทำลายเจ้า
You will bow down and profess your love unto me, your Lord Or I shall destroy you.เจ้าจะก้มหัวให้ข้า และมอบความรักแก่ข้า... พระเจ้าของเจ้า

bow down ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下拜[xià bài, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄞˋ, 下拜] bow down

bow down ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
頭を垂れる;こうべを垂れる;首を垂れる[こうべをたれる, koubewotareru] (exp,v1) (1) to hang one's head; (2) to bow down
伏す[ふす, fusu] (v5s) (1) to bend down; to bow down; to prostrate oneself; (2) to hide oneself

bow down ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก้มกราบ[v. exp.] (kom krāp) EN: bow down as a sign of respect FR:
ก้มศีรษะ[v. exp.] (kom sīsa) EN: bow one's head ; bow down FR: baisser la tête
นอบ[v.] (nøp) EN: bow ; bow down ; show deference ; show respect FR: s'incliner ; se prosterner
สยบ[v.] (sayop) EN: hide one's head face for fear/humility ; bow down ; bow one's head ; prostrate oneself FR:
สยบหัวให้[v. exp.] (sayop hūa h) EN: bow down (to) ; submit (to) FR:
ยะยอบ[v.] (yayøp) EN: stoop ; bow down FR:
ยอบ[v.] (yøp) EN: stoop ; bow down ; lower one's head FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bow down
Back to top