ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bottom-part

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bottom-part*, -bottom-part-

bottom-part ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ส่วนล่าง[n.] (suanlāng) EN: lower-part ; bottom-part FR: bas [m] ; fond [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bottom-part
Back to top