ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

book out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *book out*, -book out-

book out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
book out (phrv.) ชำระเงินเพื่อออกจากโรงแรม
book out (phrv.) จองไว้เต็มหมดแล้ว See also: เต็ม Syn. book up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think he's like a book out of the libraryฉันว่าเขาชอบอยากอื่นมากกว่าหนังสือในห้องสมุดนะ
The voice told me to carry the book out West.เสียงนั่นบอกให้ผมเอาหนังสือไปทางตะวันตก
But I rented a house in the Hollywood Hills and decided to finish my book out there.แต่ผมเช่าบ้านในฮอลลีวู้ดฮิลส์ และตัดสินใจจะเขียนหนังสือให้เสร็จที่นั่น
Everything depended on whether or not Edmond Halley could get Newton's book out to the wider world.ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าหรือไม่ เอดมอนด แหลี จะได้รับหนังสือของ นิวตันออกไปในโลกกว้าง
I've never known him to let that book out of his sight before.เขาไม่เคยให้หนังสือเล่มนี้ อยู่นอกสายตาเลย
The logbook outside says that Krantz had one visitor yesterday. A Joe Daniels.คนที่เมื่อวานมาพบแครนซ์ ชื่อ โจ แดเนียล
The logbook outside says that Krantz had one visitor yesterday.บัญทึกการเยื่ยม ระบุไว้ว่าแคร้นซ์มีคนมาเยี่ยม
Ric, would you do me a favor and grab the notebook out of my bag?ริค ช่วยหยิบสุมุดในกระเป๋าให้หน่อยสิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า book out
Back to top