ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bodily movement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bodily movement*, -bodily movement-

bodily movement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bodily movement (n.) อิริยาบถ See also: กริยาท่าทาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bodily movement
Back to top