ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bobfloat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bobfloat*, -bobfloat-

bobfloat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bobfloat (n.) ลูกลอย Syn. bob, bobber

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bobfloat
Back to top