ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blurring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blurring*, -blurring-

blurring ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blurring (n.) ความสับสน Syn. obscuring

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blurring
Back to top