ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bite into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bite into*, -bite into-

bite into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bite into (phrv.) กัด See also: งับ
bite into (phrv.) กัดกร่อน See also: ทำลาย Syn. eat into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You ought to just kind of bite into the apple like the rest of the world.แค่ใช้ฟันกัด เหมือนชาวบ้านเค้า ก็ไม่ถูกบาดแล้ว.
You know it felt good to bite into flesh, drink it till you can't see straight.คุณก็รู้ว่ามันดีแค่ไหนที่ได้กัดลงไปบนเนื้อสดๆ ดื่มกินเลือดจนเมามาย
I'm not going to bite into a fried bat.ฉันจะไม่ไปกัดเป็นค้างคาวทอด
Was he any good, or did his humongous donkey teeth bite into your lips?เขาดีมั้ย หรือว่า เขาเอาฟันจอบเหมือนลากัดปากเธอ

bite into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
齧り付く;齧りつく;噛り付く;噛りつく[かじりつく;かぶりつく, kajiritsuku ; kaburitsuku] (v5k,vi) to bite into; to stick to

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bite into
Back to top